Құқық

gavel

Әкімшілік жауаптылық

Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық. Әкімшілік құқық бұзушылық ұғымы және құрамы. Қоғамдағы адамдардың мінез-құлқы заңды және заңсыз (құқыққа қарсы) болуы мүмкін. Құқыққа қарсы мінез-құлық азаматтық-құқықтық, тәртіптік қылықтарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды және қылмыстарды жасауда көрінеді. Әкімшілік жауаптылықтың заңды негізі болып әкімшілік құқық бұзушылық саналады. Жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кінәлі (қасақана немесе абайсызда жасалған) іс-әрекеті немесе …

Әкімшілік жауаптылық Читать полностью »

law

Әкімшілік жаза қолдану тәртібі

Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген шекте, Кодекстің ережелеріне дәл сәйкестікте қолданылады. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген шекте, Кодекстің ережелеріне дәл сәйкестікте қолданылады. Заңмен белгіленген мақсатқа жету үшін уәкілетті органдар Кодексте белгіленген тәртіпті сақтай отырып, әкімшілік жазаларды қолданулары қажет. Әкімшілік жазаны қолдану, сонымен бірге әкімшілік құқық …

Әкімшілік жаза қолдану тәртібі Читать полностью »

astana

Заңдылықты қамтамасыз ету әдістері

Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылық ұғымы. ҚР Конституцияның 34-бабына сәйкес «Әркім ҚР Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеуге міндетті» делінген, яғни мемлекеттік билік органдары, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, лауазымды тұлғалар, азаматтар және олардың бірлестіктері Конституция мен заңдарды сақтауға міндетті. ҚР Конституциясын және заңдарын сақтау қажеттілігі туралы талаптар, ең алдымен …

Заңдылықты қамтамасыз ету әдістері Читать полностью »

lady-justice

Юридическое закрепление права на образование

Юридическое закрепление права на образование: теоретико-исторический аспект 1.1.1 История становления и юридического закрепления права на образование История образования, педагогики и права на образование является одним из часто исследуемых сфер общественной жизни. Право на образование, по нашему представлению, являясь одним из фундаментальных прав человека, требует всестороннего исследования, которое невозможно без рассмотрения исторических предпосылок формирования и становления …

Юридическое закрепление права на образование Читать полностью »

hammer

Понятие права на высшее образование

В пункте 1.1.1 «право на образование» было определено как: «юридически обеспеченная возможность человека получить знания, умения и навыки». Однако, при анализе понятия «права на высшее образование» следует учитывать определенные предпосылки для реализации данного права. Безусловным требованием реализации «права на высшее образование» является наличие у человека среднего образования. Соответственно, понятие «право на высшее образование» должно быть …

Понятие права на высшее образование Читать полностью »

people

Право на высшее образование в международных договорах

Право на высшее образование является одним из видов права на образование и принадлежит к совокупности основных прав и свобод человека, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 года (статья 26), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года (статьи 13, 14) , в статье 2 Протокола №1 к Европейской конвенции о …

Право на высшее образование в международных договорах Читать полностью »

Әкімшілік жауаптылық

Әкімшілік жауаптылық

Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық. Әкімшілік құқық бұзушылық ұғымы және құрамы. Қоғамдағы адамдардың мінез-құлқы заңды және заңсыз (құқыққа қарсы) болуы мүмкін. Құқыққа қарсы мінез-құлық азаматтық-құқықтық, тәртіптік қылықтарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды және қылмыстарды жасауда көрінеді. Әкімшілік жауаптылықтың заңды негізі болып әкімшілік құқық бұзушылық саналады. Жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кінәлі (қасақана немесе абайсызда жасалған) іс-әрекеті немесе …

Әкімшілік жауаптылық Читать полностью »