iKaz.kz Қазақстандық ашық мәліметтер порталы

 

 

Все записи в Құқық

Право на высшее образование в международных договорах

Право на высшее образование является одним из видов права на образование и принадлежит к совокупности основных прав и свобод человека, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека 1948 года (статья 26), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года (статьи 13, 14) , в статье 2 Протокола . . . Толық оқу

Понятие права на высшее образование

В пункте 1.1.1 «право на образование» было определено как: «юридически обеспеченная возможность человека получить знания, умения и навыки». Однако, при анализе понятия «права на высшее образование» следует учитывать определенные предпосылки для реализации данного права. Безусловным требованием реализации «права на высшее образование» является наличие у человека среднего образования. Соответственно, понятие «право . . . Толық оқу

Юридическое закрепление права на образование

Юридическое закрепление права на образование: теоретико-исторический аспект 1.1.1 История становления и юридического закрепления права на образование История образования, педагогики и права на образование является одним из часто исследуемых сфер общественной жизни. Право на образование, по нашему представлению, являясь одним из фундаментальных прав человека, требует всестороннего исследования, которое невозможно без рассмотрения . . . Толық оқу

Заңдылықты қамтамасыз ету әдістері

Атқарушы билік органдары қызметіндегі заңдылық ұғымы. ҚР Конституцияның 34-бабына сәйкес «Әркім ҚР Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен ар-намысын құрметтеуге міндетті» делінген, яғни мемлекеттік билік органдары, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, лауазымды тұлғалар, азаматтар және олардың бірлестіктері Конституция мен заңдарды сақтауға міндетті. ҚР Конституциясын және заңдарын сақтау . . . Толық оқу

Әкімшілік жаза қолдану тәртібі

Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген шекте, Кодекстің ережелеріне дәл сәйкестікте қолданылады. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза Кодекстің Ерекше бөлімінің бабында көзделген шекте, Кодекстің ережелеріне дәл сәйкестікте қолданылады. Заңмен белгіленген мақсатқа жету үшін уәкілетті органдар Кодексте белгіленген тәртіпті сақтай отырып, әкімшілік жазаларды қолданулары қажет. Әкімшілік жазаны қолдану, . . . Толық оқу

Әкімшілік жауаптылық

Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық. Әкімшілік құқық бұзушылық ұғымы және құрамы. Қоғамдағы адамдардың мінез-құлқы заңды және заңсыз (құқыққа қарсы) болуы мүмкін. Құқыққа қарсы мінез-құлық азаматтық-құқықтық, тәртіптік қылықтарды, әкімшілік құқық бұзушылықтарды және қылмыстарды жасауда көрінеді. Әкімшілік жауаптылықтың заңды негізі болып әкімшілік құқық бұзушылық саналады. Жеке тұлғаның құқыққа қарсы, кінәлі (қасақана немесе абайсызда . . . Толық оқу

Әкімшілік процесс және іс жүргізу

Әкімшілік процесс — кең көлемді, күрделі құрылымды процесс. Ол көптеген мемлекеттік басқару аясын және әр түрлі жеке істердің категорияларын қамтиды. Сондықтан ол бірнеше әкімшілік өндіріс түрлеріне бөлінеді. Әкімшілік процесті жекелеген іс жүргізу түрлеріне бөлудің себебі, әрбір жеке басқару ісінің әр түрлі ерекшеліктері мен қасиеттеріне байланысты, оларды қараудың және шешудің заңда белгіленген . . . Толық оқу

Мемлекеттік басқарудың актілері

Басқару актілерінің ұғымы және заңдылық мағынасы. Мемлекеттік басқару субъектілері қызметінің құқықтық нысанының объективтендірілген көрінісі болып басқарудың құқықтық актісі саналады. Құқықтық актінің негізгі белгілері мыналар: — заңдылыққа, мемлекеттік биліктік сипаттамаға ие және бағытталганына байланысты орындау міндеттілігі бар. Басқару актісін орындау кепілділігі мемлекеттің еріксіз көндіру күшімен қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік органдардың актілерінің жалпы . . . Толық оқу

Әкімшілік-құқықтық режимдер

Құқықтық режим — әсер ету нысандарының әлеуметтік-құқықтық жағдайын бекітуге пайдаланатын және олардың тұрақты қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталатын ресми түрде белгіленген заңдылық және ұйымдастырушылық құралдардың жиынтығын көрсететін құқықтық реттеудің ерекше тәртібі. Сонымен, құқықтық режимге келесідей белгілер тән:  — құқықтық реттеу мақсатты түрде белгілі бір нысанның, заттың немесе процестің, яғни құқықтық . . . Толық оқу

Әкімшілік мәжбүрлеудің мағынасы және түрлері

Әкімшілік мәжбүрлеу түсінігі, мағынасы және ерекшеліктері. Әкімшілік құқықтық әдістер ішінде еріксіз сипаттағы құралдар бар, олар атқарушы билік органдары реттейтін қоғамдың қатынастарға ықпал етуді қамтамасыз етеді. Басқарылатындардың мінез-құлықтарын еріксіз түрде қамтамасыз ету үшін қолданылатын шараларды мемлекет белгілейді, оның жиынтығын әкімшілік мәжбүрлеу институты құрайды. Әкімшілік мәжбүрлеуге мынадай сипаттар тән, ол ең алдымен . . . Толық оқу